Toespraken

Internationaal Strafhof - Algemeen debat

- Vrije vertaling - 

 

Mevrouw de voorzitter van de vergadering van verdragsluitende staten,

Mijnheer de voorzitter van het Hof

Mijnheer de procureur,

Mijnheer de griffier,

Geachte afgevaardigden, dames en heren,

 

Allereerst wens ik te onderlijnen dat België zich aansluit bij de tussenkomst van de Europese Unie.

Het afgelopen jaar werden we opnieuw geconfronteerd met de broosheid van de wereldvrede. Ondanks het verbod op het gebruik van geweld dat in het Handvest van de Verenigde Naties is vastgelegd, ontstaan er nog steeds conflicten, terwijl andere zich voortslepen. Geen enkele regio in de wereld blijft hiervan gespaard.

We zijn allemaal geschokt door de wreedheid van de conflicten en de gruwel van de gepleegde misdaden. De strijd tegen de straffeloosheid van deze misdaden is de verantwoordelijkheid van de gehele internationale gemeenschap.

Het is in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de staten om deze misdadigers te vervolgen. Wanneer het Hof wordt ingeschakeld, blijven de staten verplicht om in alle stadia van de procedure met het Hof samen te werken en de grondbeginselen van onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het Hof te eerbiedigen en te waarborgen.

Tot de verplichtingen van de staten behoort ook de tijdige betaling van hun bijdrage aan de jaarlijkse begroting, zodat het Hof zijn taak naar behoren kan vervullen.

 

Mevrouw de voorzitter,

Steun voor het Hof is van essentieel belang, maar mag niet selectief zijn.

De procureur heeft dit jaar om extra financiële en personele bijdragen gevraagd om de nooit eerder geziene werklast van het Hof aan te kunnen.

Mijn land heeft op deze oproep gereageerd met een extra bijdrage van 500.000 euro. Het is belangrijk dat deze behoeften nu in de gewone begroting van het Hof worden opgenomen, om ervoor te zorgen dat zij op duurzame wijze worden gedekt.

België is andermaal onder de indruk van wat het Hof dit jaar heeft gerealiseerd en waarover het zojuist verslag heeft uitgebracht.

Alle afdelingen van het Hof leveren veel en grondig werk, waarvan een aanzienlijk deel onzichtbaar is voor de staten omdat het gaat om onderzoeks- of coöperatief werk dat grotendeels vertrouwelijk is.

België wil de griffier van het Hof hartelijk danken voor het indrukwekkende werk dat hij tijdens zijn mandaat heeft verricht. Mijn land zal de directe en efficiënte samenwerking met de griffie van het Hof met zijn opvolger voortzetten.

 

Mevrouw de voorzitter,

Onder de zwaarste misdaden waardoor de internationale gemeenschap wordt geschokt, zijn er een aantal bijzonder gruwelijk en volstrekt onaanvaardbaar: seksueel geweld en misdaden tegen kinderen. Mijn land hecht bijzonder veel belang aan de strijd tegen de straffeloosheid van deze misdaden.

Wij moedigen het Hof aan om zijn inspanningen op dit gebied voort te zetten en verzekeren het van onze volledige medewerking en steun.

Door de in 2010, 2017 en 2019 aangenomen amendementen op het Statuut van Rome is de jurisdictie van het Hof uitgebreid tot het misdrijf agressie en tot nieuwe gruwelijke oorlogsmisdaden, zoals het gebruik van chemische wapens of uithongering als oorlogswapen. Deze amendementen hebben het afschrikkingspotentieel versterkt.

De ratificatie van deze amendementen door de verdragsluitende staten is essentieel om ze effectief te maken. Over dit punt organiseren België, Liechtenstein en Zwitserland hier samen een nevenevenement.

Verschillende factoren hebben ook verwoestende gevolgen voor het leefmilieu en het is van essentieel belang dat de verantwoordelijken voor deze soms onherstelbare schade kunnen worden vervolgd en gestraft.

België werkt aan de hervorming van zijn wetboek van strafrecht en het Parlement zou kunnen besluiten om dit onderdeel van het wetboek te versterken.

Mijn land bevestigt tevens zijn bereidheid om de opname van het misdrijf "ecocide" in het systeem van het Statuut van Rome te overwegen.

 

Mevrouw de voorzitter,

De slachtoffers die lijden onder deze misdaden verdienen erkenning en gerechtigheid. We zijn hen speciale aandacht verschuldigd.

België hecht groot belang aan de rol van het Hof ten aanzien van de slachtoffers. Om dit concreet gestalte te geven, verbindt mijn land zich ertoe zijn regelmatige financiële steun aan het Trustfonds voor slachtoffers in 2023 voort te zetten. Wij roepen de andere verdragsluitende staten op hetzelfde te doen.

De recente Ierse fact-finding missie naar Oeganda heeft ons nog eens duidelijk gemaakt hoe belangrijk het werk van het Fonds en zijn partners ter plaatse is.

Tot slot wil ik dit algemene debat aangrijpen om de staten te herinneren aan het initiatief om een nieuw multilateraal verdrag uit te werken inzake wederzijdse rechtshulp en uitlevering voor de vervolging van de ernstigste misdrijven voor nationale rechtbanken.

Door op nationaal niveau de vervolgingswerkzaamheden te versterken, wordt het complementariteitsbeginsel zelf versterkt. België organiseert samen met Argentinië, Mongolië, Nederland, Senegal en Slovenië een nevenevenement over dit onderwerp.

Ik dank u.