Persbericht

Internationale dag tegen gendergerelateerd geweld

25 november is de symbolische dag waar we speciale aandacht hebben voor de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Het betekent ook de kick-off van de jaarlijkse internationale campagne: "16 dagen activisme tegen gendergerelateerd geweld”, met als doel geweld tegen vrouwen en meisjes de wereld uit te bannen.

Eén vrouw op drie wordt in haar leven geconfronteerd met partnergeweld of seksueel geweld, en dit ongeacht afkomst, cultuur, sociale klasse, leeftijd of religie. Ondanks talrijke inspanningen is nog geen enkel land erin geslaagd hier een eind aan te stellen. Integendeel, in de context van crisissen, zoals de COVID-19 pandemie, zien we net een exponentiële stijging van huiselijk geweld.

Belgische aanpak

België grijpt daarbij terug naar een holistische en langetermijnaanpak. Sinds 2001 geeft ons land gestalte aan zijn beleid ter bestrijding van gendergerelateerd geweld via Nationale Actieplannen die gecoördineerd worden door het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen. De FOD Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking geeft daarbij uitvoering aan de internationale dimensie van dit Actieplan.

Daarnaast heeft ons land ook specifiek aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes in conflict- en crisissituaties, waarvoor onder coördinatie van de FOD Buitenlandse Zaken afgelopen maart een vierde Nationaal Actieplan Vrouwen, Vrede en Veiligheid werd aangenomen. Hiertoe worden in een interdepartementale taskforce gecoördineerde acties ondernomen in samenwerking met het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, de FOD Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Defensie en de FOD Justitie.

Zo werkt de FOD Buitenlandse Zaken onder meer aan een brede ratificatie en uitvoering van internationale verdragen zoals het Verdrag van Istanbul van de Raad van Europa tegen gendergerelateerd geweld. Dit is een juridisch bindend instrument gericht op de preventie van geweld, bescherming van slachtoffers, vervolging van daders en geïntegreerde, alomvattende en gecoördineerde beleidsmaatregelen. Ons land draagt ook actief bij aan de uitvoering en versterking van het EU-beleid ter zake, dat onder meer richtlijnen heeft ontwikkeld over geweld tegen vrouwen.

Een prioriteit voor het externe optreden van België

Ondanks de vele initiatieven van de laatste decennia, zijn seksueel en gendergerelateerd geweld nog steeds wijdverspreid. “Eén op de vijf Europese vrouwen is minstens eenmaal in haar leven het slachtoffer geweest van fysiek en/of seksueel geweld door haar intieme partner. En elke dag sterven nog steeds 7 vrouwen onder het geweld van hun eigen partner. Dat kunnen we niet accepteren. We moeten die trend dringend keren”, aldus minister van Buitenlandse Zaken Lahbib. Hoewel België in zijn buitenlands beleid sterk inzet op het beëindigen van straffeloosheid, is de aanpak van de grondoorzaken minstens zo belangrijk, benadrukt minister Lahbib: “Er is meer samenwerking nodig om gendergelijkheid te realiseren, om ervoor te zorgen dat mannen én vrouwen kunnen deelnemen aan besluitvormingsprocessen, om armoede en marginalisering uit te roeien, en om vrouwenorganisaties en vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te erkennen en te steunen. Ons land is internationaal erg actief op deze thema’s. Zo heb ik deze week nog financiële steun toegezegd ter bevordering van vrouwenrechten en de strijd tegen gendergerelateerd geweld in Afghanistan. Wat dat laatste betreft, gaat 400.000 euro via UN Women naar een project ter versterking van de civiele maatschappij, in het bijzonder vrouwenrechtenorganisaties. Maar daarnaast is het ook belangrijk individuele vrouwelijke mensenrechtenverdedigers te steunen, wat we doen via een bijdrage van 350.000 euro aan het Women's Peace and Humanitarian Trust Fund. We steunen ook elders soortgelijke acties, zoals in Oekraïne.”

16 Days against Violence campagne

Zoals elk jaar mobiliseert het Belgische diplomatieke netwerk zich om de UNWOMEN-campagne "16 Days of Activism against Gender-based Violence" te ondersteunen. Dit jaar wordt daarbij de spotlight gezet op activisme, een belangrijk thema voor onze diplomaten in het buitenland, die sterk de nadruk leggen op de erkenning en bescherming van mensenrechtenverdedigers en vrouwenorganisaties. U zult de actie van onze ambassades en diplomatieke posten kunnen volgen via hun sociale media, die voor de gelegenheid oranje zullen kleuren.